XSHOT FREE 25/2/2557อ่านก่อน

ถ้าใครเข้าเกมแล้วเด้ง 

ให้เข้าไปที่ โพรเดอร์ของเกม เช่น Kingsoft\XSHOT\System\

แล้วมองหา โพรเดอร์ ที่ชื่อ GameGuard แล้ว เปลี่ยนชื่อมันเป็น GameGuard1 ซะ แล้วลองเข้าเกมใหม่ 

ถ้ายังเด้งอยู่ให้รีสตาทเครื่อง1ครั้ง 

by.A-ZAHACKINGปฏิกิริยา:

XSHOT FREE 25/2/2557

Posted 05:03 by Hacker in ป้ายกำกับ:


อ่านก่อน

ถ้าใครเข้าเกมแล้วเด้ง 

ให้เข้าไปที่ โพรเดอร์ของเกม เช่น Kingsoft\XSHOT\System\

แล้วมองหา โพรเดอร์ ที่ชื่อ GameGuard แล้ว เปลี่ยนชื่อมันเป็น GameGuard1 ซะ แล้วลองเข้าเกมใหม่ 

ถ้ายังเด้งอยู่ให้รีสตาทเครื่อง1ครั้ง 

by.A-ZAHACKING

0 comment(s) to... “XSHOT FREE 25/2/2557”