WonderKing


# Attack All MAP - ตีโดนหมดทั้งแมพ
# Monter Attack Miss - มอนเตอร์ตีเราไม่โดนอมตะนั้นเอง

ปฏิกิริยา:

WonderKing

Posted 05:47 by Unknown in ป้ายกำกับ:

# Attack All MAP - ตีโดนหมดทั้งแมพ
# Monter Attack Miss - มอนเตอร์ตีเราไม่โดนอมตะนั้นเอง0 comment(s) to... “WonderKing”