Zoom-Hon

แก้ไข บ้าง windows เข้าไม่ได้ hack บอท 100%
Windows 7 คลิ๊กขวา เลือก Run as Administrator ด้วยนะ
ลด การใช้ แรม ให้ น้อยลง และ เพื่มการใช้งาน 32 bit 64 bit ให้ดียิ่งขึ้น ปฏิกิริยา:

Zoom-Hon

Posted 17:17 by Unknown in ป้ายกำกับ:
แก้ไข บ้าง windows เข้าไม่ได้ hack บอท 100%
Windows 7 คลิ๊กขวา เลือก Run as Administrator ด้วยนะ
ลด การใช้ แรม ให้ น้อยลง และ เพื่มการใช้งาน 32 bit 64 bit ให้ดียิ่งขึ้น 

0 comment(s) to... “Zoom-Hon”